Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden van Full-PartyBox

Artikel 1: Ondernemingsgegevens

Full-PartyBox
Zandblok 22
2960 Sint-Job-in’t-Goor
België

0032479714498
info@full-partybox.be

BE 0758 954 625

Artikel 2: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Full-PartyBox, een domeinnaam in handen van Full-PartyBox met maatschappelijke zetel te Zandblok 22, 2960 Sint-Job-in’t-Goor, BE0758954625, (hierna “Full-PartyBox” genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden“) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Full-PartyBox houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Full-PartyBox aanvaard zijn.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Full-PartyBox niet. Full-PartyBox is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Full-PartyBox is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vóóraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Full-PartyBox. Full-PartyBox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 5: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving
  • via PayPal

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Full-PartyBox. Full-PartyBox is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de BENELUX.

Verzendingen gebeuren via BPost met track-and-trace voor alle pakketjes.
Vanaf een bestelling van €75 zijn er geen verzendkosten naar België en Nederland.
Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 3 euro ten laste van de klant.

Full-PartyBox kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via B-Post.
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 7 dagen na ontvangst worden gemeld aan Full-PartyBox.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te (ophaaldienst).

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Full-PartyBox. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Full-PartyBox te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Ontbindingsrecht

De Klant heeft het recht aan de Full-PartyBox mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering en dit schriftelijk of via mail. U kan eventueel gebruik maken van een dit modelformulier: Modelformulier voor herroeping.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen op zijn kosten in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle daarbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Full-PartyBox zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen bekeken worden maar niet uit de verpakking zijn genomen wegens hygiënische redenen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De Klant dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de Full-PartyBox te bezorgen. De Full-PartyBox verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de Klant betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen via een betaling of een gift card of omruiling voor een ander product.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal Full-PartyBox niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Klant. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij Full-PartyBox of op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op diens kosten terugbezorgd worden aan de Klant. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Klant. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de Klant.

Artikel 9: Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de Klant Full-PartyBox hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de Klant. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s.
Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van Full-PartyBox is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 71 44 98, via email op info@full-partybox.be  of per post op bovenstaand adres. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Snoepgoed.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Snoepgoed.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy Policy

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Full-PartyBox mag de gegevens die we vragen aan onze Klant gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, na uitdrukkelijke toestemming. De Klant heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@full-partybox.be. Voor de bescherming van de Klantgegevens maken we gebruik van een SSL-certificaat.

Artikel 14: Eigendomsrecht

Geen enkele gegevens of foto’s van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 15: Cookie Policy

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

ON VACATION

van 1 juli tot en met 4 augustus zijn we niet bereikbaar.

We zijn er even tussenuit

Alle bestellingen die in deze periode gebeuren, kunnen ten vroegste op 5 augustus behandeld worden.